Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19528007 Bezoekers

 30 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Imhoff (Gustaaf Willem Baron Van),

Imhoff (Gustaaf Willem Baron Van)

geb. te Leer 8 Augs. 1705, overl. te Batavia 1 November 1750, vertrok op 20-jarige leeftijd als onderkoopman naar Indië.
In 1736 werd hij gouverneur van Ceylon, waar hij uitstekend werk verrichtte.
In 1739, raad-ordinair van Indië geworden, kreeg hij hooglopende onenigheid met de gouv.-generaal Valckenier, die hem en zijn medeleden
E. de Haaze en S.I. van Schinne in militair arrest stelde en ieder afzonderlijk gevankelijk naar Nederland zond.
Daar wist Van Imhoff zich bij bewindhebbers vrij te pleiten en de schuld op Valckenier af te wentelen.
In 1740 tot gouv.-generaal benoemd, aanvaardde hij dat ambt in 1743.
Zijn bestuur kenmerkte zich door belangrijke gebeurtenissen, mede dank zij zijn grote werkzaamheid en voortvarendheid.
Hij beging hij echter ook grove fouten, waardoor hij de Compagnie in grote moeilijkheden bracht.
Hij bevorderde de landbouw en de kolonisatie in de ommelanden van Batavia; werd zelf de stichter van het landgoed Buitenzorg, hetwelk sindsdien steeds in particulier bezit overging op opvolgende landvoogden, totdat Daendels het in kavelingen verkocht aan particulieren (het gouvernement kocht het paleis met inboedel en omgeving en bestemde het tot ambtswoning van den landvoogd).
Hij maakte een reis over Java, waarop werden bezocht Soerabaja, Madoera, Semarang, Soerakarta, Banjoemas, Tegal.
Deze reis had grote gevolgen.
Met Mataram werd een verdrag gesloten waardoor de n.o.-kust van Java, van Cheribon tot Banjoewangi onder de Compagnie kwam.
Dit gebied werd een gouvernement.
De broer van de Soesoehoenan, Mangkoe Boemi, die met de Soenan in onmin leefde, gaf Van Imhoff in het openbaar een ernstige berisping, welke bovendien zeer waarschijnlijk niet was verdiend.
Deze grove onhandigheid was oorzaak van een langdurige oorlog, de 3e Javaanse Successieoorlog, die pas onder Van Imhoffs opvolger eindigde (1757).

Een andere fout, die verstrekkende gevolgen had voor de republiek was de eigenmachtige zending van een paar schepen naar Mexico ten einde in het gebrek aan zilver te voorzien, waardoor hij het monopolie van Spanje schond.
De verkoop te Batavia van Franse schepen, door Engelsen gekaapt, bracht eveneens de republiek in moeilijkheden.
Met Bantam sloot hij een contract waardoor een gedeelte van dat rijk aan de Compagnie kwam.
Zijn bemoeiingen met de troonsopvolging in dat rijk leidden echter tot een opstand, die eveneens pas onder zijn opvolger werd bedwongen.

De meeste van zijn overige zeer talrijke en goedbedoelde maatregelen mislukten en moesten weer worden te niet worden gedaan.
Op zijn reizen bracht hij overal verbetering in het bestuur en trof maatregelen om de Inlandse bevolking te beschermen tegen de hoofden.
Ook behartigde hij de landbouw van de Inlanders.

(Bron foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Gustaaf_Willem_van_Imhoff)


Creatie datum: 10/10/2018 12:54
Categorie: - I
Pagina gelezen 772 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië