HET NIEUWS VAN DEN DAG 20 JULI 1906
HET NIEUWS VAN DEN DAG 20 JULI 1906

Aurora
De leden van Aurora, Vereeniging tot onderlinge Levensverzekering, te Batavia, noodigen een ieder uit kennis te nemen van de redenen, waarom zij zich van het oude bedrijf hebben afgewend.

Geboorte
Voor de vele blijken van belangstelling bij de geboorte hunner dochter ALEIDA HENDRIKA ondervonden, betuigen onderge teekenden bun hartelijken dank. De Heer en Mevr. H. B. KOLLING - Hobkk.

Dankbetuiging
Aan Dr. W. J. A. SCHMIDT, Arts te Semarang, mijn hartelijken dank voor de zorgvuldige verpleging en de goede verloskundige hulp aan mijn echtgenoote bij haar bevalling in de kliniek van genoemden geneesheer verleend. H. SAYERS. Semarang, Juli 1906.