DE INDISCHE COURANT 24 JUNI 1937
DE INDISCHE COURANT 24 JUNI 1937

Salarissen onderwijzers
Uit Bandoeng seint Aneta, dat de afdeeling Bandoeng van het Nled. Indisch Onderwijzers Genootschap aldaar heeft vergaderd en een motie heeft aangenomen met betrekking tot de hardnekkige geruchten inzake verlaging van de maxima van de salarissen van hoofdonderwijzers, Mulo-onderwijzers en schoolhoofden, benevens handhaving van de lengte der salarisschalen van deze groepen, in tegenstelling met anderen. In deze motie wordt uitdrukking gegeven aan de groote ongerustheid onder de betrokkenen, terwijl er op wordt gewezen, dat de negeering een verhooging van den levensstandaard heeft geconstateerd door toekenning van duurtetoeslag aan lager bezoldigden.

De locomotief: 24 JUN. 1890
Afscheidsgroet. Zondag jl. zond de heer Alexander Oltmans, aan boord van de Godavery, een laatsten afscheidsgroet aan de leden van de loge "La Constante et Fidèle" alhier. (Vrijmetselaarsloge).