DE SUMATRA POST 16 APR. 1920
DE SUMATRA POST 16 APR. 1920

Schaakclub Medan.

Woensdag ji. telde de schaakclub Medan onder de aanwezigen den heer I. J. Milborn, hoofdklasse-speler uit Weltevreden en een der sterkste schakers in Insulinde, die zich welwillend beschikbaar stelde tot het houden vaneen simultaanseance op a. s. Woensdag, 21 April. Wij hopen, dat de Medansche schakers door een talrijke opkomst een aangenamen avond zullen waarborgen en wenschen den simultaanspeler veel succes toe. Ter kennismaking wordt iedereen, schaakiiefhebber en niet-lid der club.gaarne door het bestuur geïntroduceerd, terwijl dan tevens gelegenheid bestaat, zijne krachten met den simultaanspeler te meten.