De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 3 MRT. 1885
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 3 MRT. 1885

Voor het Land.

Voor den grooten postweg van Samarang naar Demak zal gedurende 1885 benoodigd zijn ± 2000 M 3 Japara-grint te leveren in de langs dien weg geplaatste grintbakken. Inschrijvingsbilletten met bijvoeging van monster worden tot den 21en Maart a.s. ingewacht ten kantore van den ondergeteekende waar tevens dagelijks, uitgezonderd zondagen, van 8-12 uur des voormiddags, de voorwaarden ter lezing liggen. Samarang, den 3en Maart 1885. De Ingenieur belast m/d. plaatselijken dienst, VAN NES.

De Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij - neemt gelden in deposito bij haar Hoofdkantoor ta Batavia en haar agentschappen te Soerabaja en Semarang op voorwaarden aldaar aantenemen. TIEDEMAN & VAN KERCHEM, Directeuren.