Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403868 Bezoekers

 5 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

JAVA - Staat, aantoonende de administratieve indeeling van Java en Madoera - III


Provincie.

Residentiën
(afdeelingen).

Regentschappen.

Districten.

Onderdistricten bestuurd door een assistent-wedana (het eerste van elk onderdistrict, dat niet gespatieerd is gedrukt, wordt ambtshalve door den wedana bestuurd).

WEST-JAVA.

Buitenzorg
(Buitenzorg).

Soekaboemi
(Soekaboemi).

Tjibadak
(Tjibadak).

Tjibadak.
Nagrak.
Tjikembar.

Tjitjoeroeg
(Tjitjoeroeg).

Tjitjoeroeg.
Paroengkoeda.
Benda.
Klapanoenggal.

Palaboehan
(Palaboehan-Ratoe).

Palaboehan.
Waroengkiara.
Tjikidang.
Tjisolok.

Djampangtengah
(Bodjong Lopang).

Djanmpang-tengah.
Njalindoeng.
Sagaranten.

Djampang koelon
(Djampang koelon).

Djampang koelon.
Lengkong.
Tjiemas.
Tjiratjap.

Tjiandjoer
(Tjiandjoer).

Tjiandjoer
(Tjiandjoer).

Tjiandjoer.
Sabandar.

Tjirandjang
(Tjirandjang).

Tjirandjang.
Bodjongpitjoeng.

Tjikalong koelon
(Tjikalong koelon).

Tjikalong koelon.
Mande.

Patjet (Patjet).

Patjet.
Tjoegenang.

Tjibeber
(Tjibeber.

Tjibeber.
Tjilakoe.
Waroengkondang.

Soekanagara
(Soekanagara).

Soekanagara.
Tjampaka.
Pagelaran.
Kadoepandak.

Sindangbarang
(Sindangbarang).

Le1es.
Tjibinong.
Tjidaoen.

Priangan (Bandoeng).

Bandoeng
(Bandoeng).

Bandoeng
(Bandoeng).

West-Bandoeng.
Oost-Bandoeng.
Bodjonglowa.


Provincie.

Residentiën
(afdeelingen).

Regentschappen.

Districten.

Onderdistricten bestuurd door een assistent-wedana (het eerste van elk onderdistrict, dat niet gespatieerd is gedrukt, wordt ambtshalve door den wedana bestuurd).

WEST-JAVA.

Priangan
(Bandoeng).

Bandoeng
(Bandoeng).

Lembang
(Lembang).

Lembang.
Tjipaganti.
Tjisaroea.

Tjimahi
Tjimahi).

Tjimahi.
Batoedjadjar.
Padalarang.

Tjikalong wetan
(Tjikalong wetan).

Tjikalongwetan.
Tjipeundeuj.
Tjipatat.

Oedjoeng
broeng
(Oedjoengbroeng).

Oedjoengbroeng.
Tjitjadas.
Boeahbatoe.

Tjitjalengka
(Tjitjalengka).

Tjitjalengka.
Rantjaekek.
Paseh (Tjipakoe).

Tjiparaj
(Tjiparaj).

Tjiparaj.
Madjalaja.
Patjet.

Bandjaran
(Bandjaran).

Bandjaran.
Pameungpeuk.
Pengalengan.

Soreang
(Soreang).

Soreang.
Tjiwidej.
Pasirdjamboe
(Tjisondari).

Tjililin
(Tjililin).

Tjililin.
Sindangkerta.
Goenoenghaloe.

Soemedang
(Soe-
medang).

Soemedang
(Soemedang).

Soemedang - Zuid.
Tjimalaka.
Soemedang-Noord.
Tandjoengkerta.

Tandjoengsari
(Tandjoengsari).

Tandjoengsari.
Rantjabalong.
Tjikeroeh.

Tjonggeang
(Tjonggeang).

Tjonggeang.
Boeahdoea.
Tomo.


Creatie datum: 12/12/2017 14:29
Categorie: - J
Pagina gelezen 2132 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië