Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403867 Bezoekers

 4 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Banken, Bankwezen. De Javase Bank
is opgericht bij besl. van de commissaris-generaal van 24 Jan. 1828.
Haar octrooi werd na herhaaldelijk te zijn vernieuwd, vervangen door de Javase Bankwet 1922,
waarbij deze bank wordt gemachtigd wederom voor een tijdvak van 15 jaar, ingaande 1 April 1922, als circulatiebank werkzaam te zijn.
De J. B. fungeert als kassier voor het gouvernement.


Zij geeft bankbiljetten uit van 1000, 500, 300, 200, 100, 50, 40, 30, 25, 20, 10 en 5 gulden, welke in Ned.-Indië wettig betaalmiddel zijn.
Verder verricht zij alle bankzaken, uitgezonderd het overmaken van gelden; het in disconto nemen van bepaalde waardepapieren; het kopen en verkopen van buiten Nederl.-Indië betaalbaar handelspapier; het in belening nemen van, dan wel het verlenen van kredieten of voorschotten in rekening-courant tegen onderpand; de tijdelijke uitzetting in prolongatie van eventueel te Amsterdam overtollige middelen (De J. B. heeft te Amsterdam een bijbank); de handel in muntmateriaal en uitheems munt- en bankpapier; het ontvangen en weer uitbetalen van gelden in rekening-courant; het in bewaring nemen van effecten en goederen.

 

De bank heeft haar hoofdzetel te Batavia en agentschappen te Soerabaja, Semarang, Padang, Makassar, Cheribon, Soerakarta, Jogjakarta, Pontianak, Medan, Bandjermasin,  Tandjongbalai, Bandoeng, Palembang, Manado, Malang, Koetaradja, Kediri en Madioen.
Zij heeft buiten Ned.-Indië correspondenten te Londen, Parijs, Hamburg, Berlijn, Singapore, Jokohama, San Francisco en New York, benevens te Amsterdam haar reeds genoemde bijbank onder directeuren.

De directie van de bank bestaat uit een president en ten minste twee directeuren, waarvan er één als secretaris optreedt.
Zij worden op aanbeveling van directie en commissarissen benoemd door de gouv.-gen., de president onder nadere koninklijke goedkeuring.
Er is een raad van 5 commissarissen, die  als Nederlands onderdaan moeten zijn, gekozen door stemgerechtigde aandeelhouders. De J. B. bevordert ook het giroverkeer in Ned.-Indië.


Creatie datum: 09/05/2017 14:31
Categorie: - B
Pagina gelezen 1172 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië