DE INDISCHE COURANT 24 DEC. 1923

Bandung, onderwijsbevoegdheid Ingetrokken.

De bevoegdheid tot het geven van onderwijs van de onderwijzers Hardjono Partasoeganda van de S.I.-school te Soekaboemi, is ingetrokken door de regeering. Waarschijnlijk wordt eveneens aan de onderwijzers der S.I.-school te Bandoeng Soepradja en Soebakat de vergunning tot het geven van onderwijs ontnomen.

Solo, De Soenan op Reis.
De Soenan van Solo begaf zich gisteren van Semarang naar Tegal, in een versierde salonrijtuig. Aan het station waren tal van autoriteiten aanwezig.

Weltevreden, De Volksraadsverkiezingen.
De stemmingen voor de verkiezing van leden voor den nieuwen Volksraad zijn vastgesteld op 21 Januari a.s.