De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 22 DEC. 1902

Kerstboom.

Op een der a,s. Kerstdagen zal bij dan zendeling-leeraar Bieger het gewone jaarlijksche kerstfeest worden gevierd voor de armen. O.a. zal daar een kerstboom te bezichtigen zijn en zullen kleine geschenken worden uitgedeeld.

Draadlooze telegrafie.
De Heer M. F. Oneen, leeraar aan de Hogereburgerschool te Soerabaja zal naar het Soer Hbld, meedeelt a, s. Woensdag in het gebouw dier inrichting een lezing houden over Marconi's Telegrafie zonder draad, toegelicht met proeven.

Prestige.
Gisteren kwam een europeaan, men zegt een gepasporteerd militair, in het ijshuis bij passar Djohar en liet zich een glas bier inschenken. Toen 't op betalen aankwam had hij natuurlijk geen geld. In zaligen toestand gekomen, ging hij nog zaliger weg en zwaaide over straat tot groot vermaak van de inlandsche jeugd. Op Regan gekomen vond hij't veel gezelliger in de gardoe zijn roes uit te slapen dan nagejouw te worden.