HET NIEUWS VAN DEN DAG 21 DEC. 1912

Kamer van Koophandel.

Tot voorzitter" van de Kamer van Koophandel te Semarang werd benoemd de Heer J- L. van Houten, agent der Nederl. Handel Maatschappij aldaar, in plaats van den Heer Brandes, die Semarang verlaten zal.

Indisch Tooneel.
De eerste opvoering van het Indisch Tooneel te Semarang trok een volle zaal en de acteurs werden luide toegejuicht. Gespeeld werd: De ezel van Buridan.

Kennisgeving
De Heer en Mevrouw O. F. W. SCHIFFER. geb. Mutter geven bij deze kennis van de geboorte van een dochter. Buitenzorg, 20 December 1912.

Dankbetuiging.
Ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank aan Dr. VAN DEN HENGEL en echtgenoote voor de groote hulp en toewijding door hen betoond bij de bevalling van zijn echtgenoote. O. F. W. SCHIFFER.