DE INDISCHE COURANT 21 NOV. 1922

Bezoldiging mindere Militairen.

Naar aanleiding van een bericht in de Ind. Crt. over een salarisvermindering voor inheemsche militairen, deelde de militaire salariscommissie aan de Pr. Bode mede, dat haar standpunt te dien aanzien in geen enkel opzicht bepaald was en zij ook geenerlei vergelijking maakte tusschen de bezoldiging van die militairen en die van de inheemsche beambten, zoodat, wat de commissie betreft, het bericht eLken grond mist.

Ja en neen.
Het departement van G.B. deelde, volgens de Pr. Bode. mede, dat de bezuinigingscommissie zich niet beklaagd heeft en de heer Roelofsen. directeur G.B., niet opgeroepen is door de regeering.