HET NIEUWS VAN DEN DAG 17 DEC. 1901

Hij had er geen zin in.

Wegens het herhaaldelijk ontduiken van de hem opgedragen gardoewacht, onder voorwendsel van ziekte, werd de Chinees Tjan Ham door zijn wijkmeester nagegaan en gisteren betrapt in een opiumkit. Hoewel hij wel beweerde de opium als medicijn te gebruiken, het hielp hem niet, de man moet voor de politierol verschijnen.

Postspaarbank.
Voor zoover den 16en December 1901 ter directie van de Postspaarbank bekend, bedraagt het aantal inleggers, bij alle kantoren van Java en Madoera en 42 kantoren van de Buitenbezittingen, 26353, waaronder 15178 Europeanen, 10386 Inlanders en 789 Vreemde Oosterlingen, meteen gezamenlijk tegoed van f 8.379.466.11.

Rechtszaken.
Zekere v. Manen, thans zonder bekende verblijfplaats, wordt gezocht tot het ondergaan van een hem opgelegde gevangenisstraf van zes maanden.

Twist.
In een twist tusschen Amat en Sadi op Kwitang, gisteren, sloeg de eerste den ander tot bloedens toe en nam daarop de vlucht, zonder in zijn woning terug te keeren. De politie tracht hem op te sporen.