De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 13 DEC. 1901

Bij tijds verwijderd.

De Waterstaat is bezig om den aloon-aloon-weg te verharden. De stoomwals doet daarbij dienst. Bij het oversteken van het gedeelte waarop de tramrails liggen, bleef de wals daar steken en stond met zijn geheele gevaarte dwars op de trambaan, doordat de zware ijzeren voor-rol in den grond was gezakt. Alle moeite om voor- of achteruit te stoomen hielp niet. Middels een dommekracht werd deze toen gelicht en juist toen de tram van 8 u. naar Boeloe daarlangs moest, was het, eventjes te voren, gelukt om den sta-in-den-weg van de baan te verwijderen. De tram kon zonder oponthoud passeeren en van stremming in het tramverkeer was dus helemaal geen sprake.

Klein-amtenaars-examen.
Aan het zoogenaamd klein-amtenaars-examen, dat te Salatiga zal gehouden worden op den 24 dezer en volgende dagen, zullen onder meer deelnemen de Jongedames E. L. en P. E. Wolff van Ambarawa.