De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 11 DEC. 1901

Vincentus Gesticht te Buitenzorg

In deze inrichting, geheel nieuw gebouwd, met ruimte voor 200 kinderen, worden Katholieke jongens van af hun 6de jaar als kostleerlingen aangenomen. De kinderen bezoeken de Openbare Lagere school en ontvangen buitendien middag en avondlessen in het Gesticht. De maandelijksche bijdrage voor kost, kleeding en schoolgeld is f 30,- bij vooruitbetaling. Voor inlichtingen wende men zich tot M. J. D. CLAESSEHS 2997 pastoor.

Zeetijdingen.
Transatlantische Mijnen. Het stoomschip Soerabaja, van Java naar Rotterdam, vertrok 7 Dec. van Perim. Het stoomschip Isis, met de Eng. mail, arriveerde 6 Dec, van Port-Said te Brindisi. Het stoomschip Teucer vertrok 8 Dec. van Amsterdam naar Java. Het stoomschip Prtna Willem V arriveerde 8 Dec. van Paramaribo te Amsterdam.