HET NIEUWS VAN DEN DAG 11 NOV. 1904

Baroeadjak

Te Lembang (Bandoeng), is opgericht de Maatschappy tot exploitatie van onroerende goederen "Baroeadjak." De maatschappij stelt zich ten doel de exploitatie van onroerende goederen en van inlanders te huren gronden, in individueel bezitsrecht geoccupeerd, of waarop agrarisch eigendomsrecht werd verleend. Voorts heeft de naamlooze vennootschap ten doel: "het verkoopen, inbrengen, overdragen, huren en verhuren, van onroerende goederen." Het kapitaal is groot f 70.000, verdeeld in 70 aandeelen van f 1000. Directeur dezer maatschappij is de Heer P. A. Ursone.

Javasche Dank.
Volgens de verkorte Balans der Javasche Bank, opgemaakt op den 9en dezer des avonds, bedroeg het beschikbare metaalsaldo dier Bank op dat tijdstip f 9.361.978.75.

BATAVIAASCH HANDELSBLAD 11 NOV. 1889
Semarang, de le. dezer was hier een feestdag voor de ambtenaren en beambten van de Ned. Ind. Spoorweg Mij. Het was toen 25 jaar geleden, dat de heer Alexander Oltmans, thans voorzitter van het comité van bestuur en chef der exploitatie, bg die Maatschappij in dienst trad. Het personeel wilde dien dag den hooggeachten alom beminde chef de onverdeelde blijken geven van zijne hoogachting en sympathie en zijne vreugdevolle deelneming betuigen in het geluk, dat den heer Alexander Oltmans te beurt viel.