HET NIEUWS VAN DEN DAG 10 DEC. 1904

Rietbranden

Wekelijksche opgave van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java der rietbranden in de residentie Bezoekie. Campagne 1904 tot 4 December. Van 6 November - 4 December: Geen rietbranden.

Exploitatie telefoon.
Bij besluit van 30 November jl. no. 4 is aan de te Semarang gevestigde naamlooze vennootschap "Telefoon Maatschappij der Vorstenlanden", tot werderopzeggens, vergunning verleend tot het aanleggen en exploiteeren van eene intercommunale telefoonverbinding tusschen Semarang, Soerakarta en Djokjakarta.