DE INDISCHE COURANT 9 DEC. 1929

Weder een zeeroof, Hongkong

Het s. s. Haiching van de Douglas Company werd in den morgen bij Chaling Point door zeeroovers afgeloopen, die daarna het schip in brand staken. Naar gemeld wordt, werden 1 opvarende gedood en 2 gewond. De Britsche torpedobootvernieler Tugh is naar Haiching vertrokken ter assistentie.

Het conflict tusschen Rusland en China, Nanking.
Bevestigd wordt, dat de Nanking-regeering hare goedkeuring heeft gehecht aan den inhoud van het protocol inzake de overeenkomst tusschen Rusland en de regeering van Mantsjoerije gesloten. Zij benoemde Tsai-Yun-Sheng, den commissaris van Buitenlandsche Zaken te Harbin, die de voorloopige onderhandelingen leidde, tot haar gevolmachtigd gedelegeerde ter formeele conferentie tusschen China en Rusland.