HET NIEUWS VAN DEN DAG 4 NOV. 1904

Receptie

De eerste receptie te Batavia van den nieuwbenoemden Gouverneur Generaal werd door buitengewoon veel menschen bezocht. De dames van Batavia hadden haar beste beentje voorgezet en zich voor het meerendeel in schitterende gewaden gestoken; de Heeren bepaalden zich tot den gekleeden jas of het rokkostuum, gelijk van zelf spreekt. Er waren baanbrekers op het gebied van vesten, maar aan blauwe rokken met gouden knoopen, aan korte broek en zijden kousen wagen onze notabelen zich nog niet; misschien hebben ze er geen kuiten naar. De Gouverneur-Generaal in generaals uniform, stond voor den troon, naast zijne echtgenoote, en groette met een kleine buiging de aanwezigen die voorbij het hooge paar wandelden en hoofdelijk aan hem en Mevrouw Van Heutsz werden voorgesteld. In de Voorgalerij was gelegenheid zich in een boek voor bezoekers in te schrijven.