De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 3 NOV. 1893

Dank betuiging.

Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voorde vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van den Heer V. M. PERTAT. Mevrouw de Weduwe PERTAT. Mevrouw PLOEGMAN-Pertat. V. W. PLOEGMAN. MABIE PERTAT. G J. DE BODE.

Voor kleine kinderen, aangetast door huidziekten, voor jonge meisjes, lijdende aan de gevolgen van etm te snellen of moeielijken groei, niets aanbevelenswaardiger dan het geregeld gebruik van VIN de VIVIEN. bereid met LEVERTRAANEXTRACT, en die noch walging noch verstoring in de spijsvertering opwekt Vooral bij kinderen is de walgelijke smaak van de gewone levertraan een bijna onoverkomelijke moeielijkheid, zoodat het preparaat van Dr. VIVIEN in eene werkelijke behoefte voorziet. Bovendien kan het, door zijn genmis aan vette, onverteerbare bestanddeelen, zelfs door door de ZWAKSTE MAGEN gemakkelijk verdragen worden, wat een groot voordeel is, vooral voor de verbruikers in de warme landen.