HET NIEUWS VAN DEN DAG 2 NOV. 1904

Planten- en Dierentuin.

Wij vestigen de aandacht op de wetenschappelijke voordracht, handelende over ijsbergen en Sneeuw, heden avond door den heer Jan. H. Junius van 9 tot 11 uur in den Planten- en Dierentuin alhier te houden.

Wolfabriek.
Men schrijft ons uit Bandoeng: Als nieuwtje kan ik U mededeelen, dat de heer Arendsen de Wolf alhier doende is om een wolfabriek op te zetten. Zijn betrekkelijk rekest moet reeds bij het Dept. van O. E. en N. in behandeling zijn. Van verschillende zijden ondervindt hij steun. Wordt op zijn verzoekschrift gunstig beschikt, zoo heeft hij 80 kansen tegen 20, dat hij slaagt. Het materieel is hier voor het grijpen; de schapenteelt namelijk is hier voor den Soendanees een bron van inkomsten.