De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 1 NOV. 1893

Batavia, benoemingen.

Verleend, een maand binnenlandsch verlof naar Balavia, aan den eersten luitenant der artillerie Van der Waarden ; en naar Buitenzorg, aan den kapitein der artillerie Osten. Ontslag, uit zijne betrekking, de betaalmeester bij de staatsspoorwegen Von Schukkmann. Benoemd, tot tweeden luitenant bij de schutterij te Makassar, Van Straalen. Verleend, een tweejarig verlof naar Europa, aan de onderwijzeres mej. Mensinga. Benoemd, tot tweeden commies bij den post-en telegraafdienst, Dekens; tot derden commies, Dammerboer. Gesteld, ter beschikking van den directeur van binnenlandsch bestuur, de burgerlijke ambtenaar Mr. Schussler. Bevorderd, lot eersten luitenant der infanterie, Bekker.