Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19403871 Bezoekers

 5 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Fabrieksordonnantie.

Onder deze officiële naam wordt verstaan de ordonnantie ter bescherming van de economische belangen van de Inlandse bevolking in de cultuur- centra van Java en Madoera.
Het betreft alleen de oprichting en het drijven van suiker- en indigo-ondernemingen en sedert 1918 ook van cassave-ondernemingen.
Voor de oprichting van andere fabrieken zie men onder Fabrieken en Hinderordonnantie.
Vroeger behoorden suiker en indigo tot de Gouvernementscultures (zie Cultuurstelsel).
In 1891 was echter de suikercultuur - en vroeger reeds de indigo - een geheel vrije cultuur geworden.
De grondstof, het suikerriet, moest daarna in hoofdzaak worden verkregen door aanplant op van de Inlandse bevolking gehuurde gronden.
In verband met de uitbreiding welke de aanplant van suikerriet onderging, vaardigde de regering in 1894 bepalingen uit ter bescherming van de bevolkingsbelangen, welke in 1899 werden vervangen door de tegenwoordige regeling, die, hoewel herhaaldelijk aangevuld en gewijzigd, thans nog geldt.
Volgens die Fabriekenordonnantie wordt voor het inwerking brengen en drijven van ondernemingen voor de bereiding van suiker of indigo, welke geheel of gedeeltelijk berusten op de grondslag van overeenkomsten met de Inlandse bevolking tot inhuur van gronden of tot opkoop van gewas, een vergunning vereist van de Dir. v. B.B.
Ook voor uitbreiding van de aanplant van die ondernemingen op bevolkingsgronden.
Voor de aanplant van de in 1899 bestaande ondernemingen werden maxima vastgesteld.
De Dir. v. B.B. kan bij het geven van vergunning alle voorwaarden stellen, die hij nodig acht, uiteraard met inachtneming van de ratio van de bepalingen.
Hij kan voorrang verlenen aan een uitbreidingsaanvraag boven die van een ander of boven aanvraag tot oprichting van een nieuwe onderneming.
Hij kan verleende vergunningen intrekken indien daaraan binnen zekere termijn geen uitvoering is gegeven, indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, indien de exploitatie van de onderneming definitief is gestaakt.
De Gouv.-Gen. kan bepaalde landstreken sluiten voor suiker- of indigo-ondernemingen of voor enige andere tak van nijverheid in het belang van de irrigatie ten behoeve van de landbouw van de Inlandse bevolking.
Dit is geschied ten aanzien van de afd. Salatiga.
Ook kan de Dir. v. B.B.  landstreken sluiten voor verdere uitbreiding van de suiker- en indigo-industrie door in de Javase Courant bekend te maken, dat verdere aanvragen tot oprichting of uitbreiding van die ondernemingen niet meer in behandeling zullen worden genomen.
Suiker- en -indigo-ondernemingen op kleine schaal gedreven - practisch alleen als zij niet met machinale beweegkracht werken - vallen niet onder deze bepalingen.
In 1918 is de verordening van toepassing verklaard op ondernemingen voor de bereiding van cassavemeel en andere cassaveproducten in de residenties Kediri, Blitar, Pasoeroean, Malang en Probolinggo, in 1921 op ondernemingen voor de bereiding van suiker of indigo in de Buitengewesten, altijd uiteraard voor zover zij voor het bedrijf gebruik maken van bevolkingsgronden of gewas van de bevolking opkopen.
Voor ongunstige beslissingen van de Dir. v. B.B. bestaat hoger beroep bij de Gouv.-Gen.


Creatie datum: 03/11/2017 14:07
Categorie: - F
Pagina gelezen 586 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië