Zoek
 
Sluiten
INDISCHE ENCYCLOPEDIE
Indopedia
INDOPEDIA
De Indische Encyclopedie
 

Index encyclopedie

Tel. / adres boeken

Recepten, Gerechten

Djamu (Jamu) - medicinale kruiden , planten en vruchten. Ziekten & Kwalen

Indische Boekrecensies

Verhalen

Bladmuziek Krontjong

Bezoekers vanaf jun. '09

 19528038 Bezoekers

 7 Bezoekers online

rss Deze artikelen zijn ook met een RSS reader te lezen. :
https://indopedia.nl/data/nl-articles.xml

Bestuur: Inlands Bestuur.
Wat het Inlands bestuur aangaat, in geheel Ned.-Indië rust het burgerlijk bestuur op het beginsel om de Inlandse bevolking, zover de omstandigheden het toelaten, onder de onmiddellijke leiding van haar eigen hoofden te laten, die van Regeringswege worden aangesteld of erkend en aan zodanig toezicht zijn onderworpen als bij algemene of bijzondere voorschriften door de Gouverneur-Generaal is vastgesteld (art. 118 I.S.) of met de gesloten contracten overeen te brengen is. Op Java en Madoera heeft men de regenten, die het top-gedeelte van het Inlands bestuur vormen. Zij oefenen het onmiddellijk bestuur uit over de inlandse bevolking in het regentschap. Aan elke regent is voor zijn regentschap een patih toegevoegd, die in alles zijn plaatsvervanger is, door wie de regent zijn bevelen laat overbrengen aan mindere hoofden en die voor de
uitvoering van de bevelen te zorgen heeft.

De regentschappen op Java en Madoera zijn verdeeld in districten, waarvan de  hoofden door de Gouverneur benoemd worden.
Zij hebben de titel van wedana. Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de gerichte uitoefening van de politie van hun district en ontvangen hun bevelen van de regent rechtstreeks of door tussenkomst van de patih. De districten worden weer verdeeld in onder-districten, waarvan als regel een door het districtshoofd zelf en de overige door aan deze ondergeschikte en verantwoordelijke onder-districtshoofden (assistent wedana) worden bestuurd.

In de onder-districten zijn in de Gouvernementslanden van Java en Madoera de desa’s de laagste Inlandse gemeenschap, die van oudsher een zekere autonomie hebben. Elke desa heeft een hoofd dat door de bevolking gekozen en wiens verkiezing door de resident
goedgekeurd moet worden. Elk desahoofd heeft een plaatsvervanger en wordt bijgestaan door verdere leden van het  dorpsbestuur.
Regels omtrent het beheer en andere huishoudelijke belangen van de Inlandse gemeenten in de Gouvernementslanden op Java en Madoera, zijn vastgesteld bij de Inlandse gemeenten-ordonnantie van 1906, staatsblad 83, gelijk gewijzigd en aangevuld.

In de Vorstenlanden bepaalt ons rechtstreeks bestuur zich tot de hoofdplaatsen.
Overigens oefenen residenten en assistent-residenten aldaar het hoogste gezag uit over alle Europese en andere niet-Javaanse bewoners, waken voor de naleving van de gesloten verdragen en leiden de regeringsdaden van de Vorsten en Inlandse hoofden, waardoor ze een uitgestrekte invloed uitoefenen op het algemeen landsbestuur aldaar.

Wat de Buitengewesten betreft, wordt afgezien, van eenzelfde soort leiding als in de Vorstenlanden van de zijde van het Europees bestuur, in de Inlandse zelfbesturende landschappen het bestuur gevoerd door het Inlands zelfbestuur, dat daarbij gebruik maakt van districtshoofden (landschapsambtenaren) en volkshoofden of soms alleen volkshoofden. In het rechtstreeks bestuurd gebied op de Buitenbezittingen onderscheidde men, wat het Inlands bestuur betreft, Inlands Gouvernementsbestuur en het bestuur van de Inlandse rechtsgemeenschappen of Inlandse gemeenten.

Waar geen Inlandse rechtsgemeenschap of Inlandse gemeenten voorkomen of het dorp slechts een groepering van huizen zonder eigen zelfstandig leven, is het dorpshoofd enkel orgaan van de overheid.

Waar Inlandse rechtsgemeenschappen of gemeenten voorkomen, is het gemeentehoofd zowel orgaan van de Inlandse gemeente als van het land.
In verband hiermee heeft in vele streken (Tapanoeli, Benkoelen, Palembang, Djambi) de Regering over die InIandse gemeenten heen een districtsbestuur gesteld, bestaande uit districtshoofden (demangs, assistent-demangs) die uitsluitend Gouvernementsambtenaar zijn en de schakel vormen tussen de gemeentehoofden in hun functie van orgaan van het land en het Europees bestuur. Volgens art. 1283 I.S. worden aan de Inlandse gemeenten gelaten de regeling en het bestuur van haar huishouding met inachtneming van de Verordeningen uitgegaan van de Gouverneur-Generaal van het gewestelijk gezag of van de besturen van de bij ordonnantie aangewezen zelfstandige gemeenschappen.

Voor verschillende gewesten (voor Java en Madoera zie hiervoor) zijn Inlandse gemeente-ordonnantiën vastgesteld, welke een regeling bevatten betreffende de bedoelde huishouding van die Inlandse gemeenten. Daarin worden o.a. regels gegeven betreffende het bestuur van die Inlandse gemeenten, waar Inlandse gemeenteraden ingesteld zijn. Aan Inlandse gemeenten kan ingevolge art. 1285 I.S. de bevoegdheid verleend worden om onder nader toezicht, belastingen te heffen en binnen bepaalde grenzen op de overtreding van haar verordeningen met straf te dreigen.


Creatie datum: 15/06/2017 11:58
Categorie: - B
Pagina gelezen 910 keren


Reacties op dit artikel

Er heeft nog niemand gereageerd.

Nieuws van den dag uit het voormalig Nederlandsch-Indië